Chào mừng bạn đến với phunuchiase.net! Chúng tôi có thể liên lạc bằng e-mail như sau:

phunuchiase@gmail.com cho các vấn đề chung về trang web

phunuchiase@gmail.com cho Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ hoặc các vấn đề thực thi pháp luật

phunuchiase@gmail.com để biết các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư

phunuchiase@gmail.com cho spam hoặc các vấn đề hoặc sự cố tương tự khác

1. Định nghĩa.

phunuchiase.net bao gồm bất kỳ ứng dụng di động được kết nối hoặc phiên bản nào của chúng (“Trang web”), là một dịch vụ trực tuyến hoạt động trên World Wide Web của Internet, bao gồm một số dịch vụ và nội dung do PHUNUCHIASE.NET cung cấp và / hoặc cha mẹ của nó, các công ty liên kết và công ty con (mỗi công ty liên kết, "Chi nhánh") và bên thứ ba.

2. Tổng quát.

Thỏa thuận người dùng cuối này ("Thỏa thuận"), quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Trang web của mỗi người dùng cuối của họ ("Người dùng cuối"). Bằng cách sử dụng Trang web (ngoài việc đọc Thỏa thuận này lần đầu tiên), Người dùng cuối đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Quyền sử dụng Trang web là cá nhân đối với Người dùng cuối và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Người dùng cuối sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật của (các) mật khẩu của Người dùng cuối, nếu có. Người dùng cuối sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng Trang web của bất kỳ người nào khác mà nó cho phép truy cập Trang web. PHUNUCHIASE.NET sẽ có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, giờ sẵn có và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng.

3. Điều khoản đã thay đổi.

PHUNUCHIASE.NET sẽ có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web của người dùng cuối hoặc bất kỳ phần nào, hoặc áp đặt các điều kiện mới, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu đăng ký người dùng và phí sử dụng. Những thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo, có thể được đưa ra bằng các phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng trên Trang web hoặc bằng thư điện tử hoặc thông thường hoặc bất kỳ phương tiện nào khác mà Người dùng cuối nhận được thông báo. Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào của Người dùng cuối sau khi thông báo đó sẽ được coi là sự chấp nhận của Người dùng cuối của những thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung đó, trừ khi Người dùng cuối thông báo cho PHUNUCHIASE.NET bằng văn bản rằng đã chấm dứt Thỏa thuận này trong vòng năm (5) ngày làm việc do Người dùng cuối nhận được thông báo như vậy, trong trường hợp đó, hành vi của Người dùng cuối sẽ được coi là chi phối bởi Thỏa thuận mà không có các thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung đó.

4. Thiết bị.

Người dùng cuối sẽ chịu trách nhiệm thu thập và duy trì tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng Trang web và tất cả các khoản phí có liên quan.

5. Hành vi của người dùng cuối.

(A) Người dùng cuối chỉ sử dụng Trang web cho mục đích phi thương mại, hợp pháp. Người dùng cuối không được đăng hoặc truyền qua trang web bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc vi phạm theo bất kỳ cách nào đối với quyền của người khác, bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, thô tục, tục tĩu, tục tĩu hoặc phản đối , khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội phạm hình sự, làm tăng trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc không có sự chấp thuận trước của PHUNUCHIASE.NET, bao gồm quảng cáo hoặc bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Bất kỳ hành vi nào của Người dùng cuối mà theo quyết định của PHUNUCHIASE.NET hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ Người dùng cuối nào khác sử dụng hoặc thưởng thức Trang web sẽ không được phép. Không giới hạn hành vi bị cấm, nhưng không giới hạn, (1) phân phối các chuỗi ký tự không mong muốn, (2) tuyên truyền sâu máy tính, virus và các mã độc hại khác, (3) sử dụng (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc mạng máy tính của mình để truy cập trái phép vào bất kỳ máy nào khác có thể truy cập thông qua Trang web hoặc mạng máy tính và (4) sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu thương mại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mời người dùng Trang web để trở thành người dùng của các dịch vụ trực tuyến khác cạnh tranh với Trang web. Không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của PHUNUCHIASE.NET, các vi phạm nêu trên có thể dẫn đến việc loại bỏ các liên lạc vi phạm và / hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng cuối vào Trang web.

(B) Trang web chứa tài liệu, nhãn hiệu có bản quyền và các thông tin độc quyền khác có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, ảnh, video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh, và toàn bộ nội dung của Trang web có bản quyền như một tập thể làm việc theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. PHUNUCHIASE.NET, giữa chính nó và Người dùng cuối, sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và nâng cao nội dung đó, cũng như trong nội dung gốc của nó. Người dùng cuối không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán hàng, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc bất kỳ cách nào khai thác, bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo luật bản quyền, không sao chép, phân phối lại, truyền lại, xuất bản